top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОРОЛЬОВА ГАННА ЮРІЇВНА, надалі іменована – «Виконавець», надає платні медичні послуги, визначені цим Публічним договором  (далі – «Послуги») на умовах, передбачених цим Публічним договором про надання медичних послуг (далі – «Договір») фізичним особам (надалі – «Пацієнт»).

Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на сайті Виконавця за адресою: https://garna.clinic/.

Цей Договір є публічним відповідно до ст.633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Пацієнтів. З метою повідомлення Пацієнтів про єдині умови надання Виконавцем Послуг Виконавець публікує цей Договір про таке:

ПРЕАМБУЛА

Терміни, що використовуються у цьому Договорі:

Акцепт — надання Пацієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця для отримання медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного отримання послуг, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Договору. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які Пацієнт надає при його опитуванні лікарем.

Діагноз – визначення природи захворювання шляхом встановлення об’єктивних або суб’єктивних ознак захворювань (особливостей їх перебігу).

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я Пацієнта, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Інформована добровільна згода – згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у письмовій формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

План лікування – обраний лікуючим лікарем і погоджений з Пацієнтом обсяг, види та порядок надання Послуг (обстеження, лікування, здійснення профілактичних заходів тощо) та їх попередня вартість, орієнтовні строки надання  Послуг.

Публічний договір — цей правочин про надання та отримання Послуг, який встановлює однакові для всіх Пацієнтів умови надання цих Послуг.

Сторони договору (Сторони) – Виконавець та Пацієнт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Виконавець зобов’язується за замовленням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) платні Послуги, а Пацієнт зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

1.1.1. До Послуг, які надаються відповідно до умов цього Договору, входять:

– ін’єкційна косметологія;

1.2. Послуги надаються штатним медичним персоналом Виконавця з використанням сертифікованого медичного обладнання та дозволених до використання в Україні лікарських засобів і виробів медичного призначення.

1.3. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.

1.4. Надання Послуг здійснюється за умови надання Пацієнтом Інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої послуги. Сторони погодили, що підписання Інформованої добровільної згоди є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуги.

1.5. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та шляхом обміну повідомленнями в мессенджерах або в соціальних мережах. Надання Послуг безпопереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попередньо записаних на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

1.6. За результатами первинного огляду лікуючий лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Пацієнтом та Виконавцем обсяг та види Послуг та їх попередню вартість, орієнтовні строки надання Послуг. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта.

1.7. Впродовж дії Договору лікуючий лікар може скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування або змінами до Плану лікування).

 1.8. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

1.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи містяться в затвердженому Виконавцем Прейскуранті.

2.2. Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.

2.3. Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

(а) оплата готівкою в касу Виконавця;

(б) оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

(в) оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

2.4. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

2.5. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

2.6. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця, Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата в розмірі, визначеному Виконавцем. Розмір передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку, який надається Пацієнту.

2.7. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.

2.8. Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

2.9. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги в рамках офіційно оприлюднених акційних заходів Виконавця відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню підлягає і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання медичних послуг та дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

2.11. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг повертається Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта до Виконавця із відповідною заявою.

2.12. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря чи на процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору Виконавець має право протягом трьох робочих днів з дати настання відповідного факту відмовитися від цього Договору, про що повідомляє Пацієнта. У випадку відмови від Договору у вказаному у цьому пункті випадку, Виконавець протягом 5 робочих днів повертає Пацієнту  сплачену суму попередньої оплати, за вирахуванням вартості фактично наданих Послуг, фактично понесених Виконавцем витрат з метою надання Послуг, які не були надані Пацієнту, та штрафу в розмірі 40% від вартості узгоджених Сторонами в Плані лікування, проте не наданих Послуг.

2.13. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

2.14. В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

2.15. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. У випадку, якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати завершення надання кожної Послуги Пацієнт не звертається до Виконавця з претензіями щодо якості або об’єму, процесу надання відповідної конкретної Послуги, Послуги вважаються прийнятими Пацієнтом, і таким чином Пацієнт підтверджує, що у нього відсутні будь-які претензії до Виконавця щодо якості, об’єму та кількості наданих за цим Договором послуг.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Пацієнт має право:

4.1.1. До моменту оплати Послуг отримати повну інформацію про Послуги, які надаються Виконавцем;

4.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування;

4.1.4. Отримати Послуги належної якості;

4.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця;

4.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг;

4.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов’язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями;

 4.1.8. Вимагати заміни лікуючого лікаря;

 4.1.9. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

(а) погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити вартість Послуг за таким Планом;

(б) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах;

(в) розірвати Договір та оплатити фактично отримані ним Послуги.

4.1.10. На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;

4.1.11. На усунення недоліків наданої Послуги;

4.1.12. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

4.1.13. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо оплативши всі фактично отримані ним на момент відмови Послуги.

 

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги;

4.2.2. Проводити акційні заходи, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги;

4.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором;

4.2.4. Отримувати, зберігати, використовувати та обробляти іншим чином інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;

4.2.5. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування;

4.2.6. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Пацієнту Послуги, окрім передбачених цим Договором випадків призначення лікуючого лікаря за погодженням з Пацієнтом;

 4.2.7. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань, самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з метою їх усунення;

4.2.8. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом;

4.2.9. Вести фото- та/або відеофіксацію на території Виконавця, в тому числі процесу надання Послуг та в подальшому використовувати результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України, забезпечивши анонімність Пацієнта;

4.2.10. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта;

4.2.11. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг;

4.2.12. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування;

4.2.13. При порушенні пацієнтом будь-якого із правил внутрішнього розпорядку та/або обов’язків, передбачених Положенням про права та обов’язки пацієнтів Виконавця, та/або умов, передбачених затвердженою Виконавцем пам’яткою пацієнту, працівники Виконавця мають право відмовити Пацієнту у наданні Послуг та/або припинити надання Пацієнту Послуг та вимагати від Пацієнта залишення території провадження господарської діяльності Виконавця.

4.2.14. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

(а) відмови Пацієнта від підписання інформованих добровільних згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я), інших анкет, згод або заяв, встановлених Виконавцем та необхідних останньому для надання Послуг;

(б) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

(в) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання чи станів, лікування яких не може здійснюватися Виконавцем через ліцензійні обмеження, невідповідну кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або у випадку відмови Пацієнта від лікування такої патології, якщо не здійснення лікування такої патології унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

 (г) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

(д) неприбуття Пацієнта у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;

(е) ненадання Пацієнтом направлення на дослідження (у передбачених законодавством України випадках);

(є) фактичної неможливості надання Виконавцем запитуваної Пацієнтом медичної послуги.

4.2.15. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

(а) ненадання або надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

(б) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

(в) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

(г) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

(д) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

(е) відсутності між лікарем та Пацієнтом терапевтичної співпраці (відповідно до статті 78 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» медичні працівники зобов’язані дотримувати вимог професійної етики і деонтології, що включає встановлення взаємовідносин довіри між лікарем та Пацієнтом. З метою запобігання порушенню етичних норм лікар має право відмовитися від ведення Пацієнта і передати Пацієнта іншому фахівцеві, якщо він може встановити з Пацієнтом терапевтичну співпрацю. Терапевтична співпраця – це такі взаємні стосунки між лікарем і Пацієнтом, коли вони обоє розуміють, з якою метою проводиться лікування, в чому воно полягає, і лікар готовий його проводити, а Пацієнт готовий виконувати призначення і розуміє їх сенс. Якщо така співпраця відсутня, досягнення прогнозованого результату лікування стає сумнівним, а сенс самого лікування нівелюється, відповідно якість лікування не може бути забезпечена на належному рівні).

4.2.16. Відмовитись від цього Договору у випадку невиконання Пацієнтом умов та/або обов’язків, передбачених цим Договором.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Пацієнт зобов’язаний:

5.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами внутрішнього розпорядку Виконавця, іншими правилами перебування та обслуговування пацієнтів Виконавця;

5.1.2. Вчасно прибути до Виконавця в дату та час надання Послуг;

5.1.3. Завчасно повідомляти Виконавця про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом;

5.1.4. Неухильно дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Виконавця, інших правил перебування та обслуговування пацієнтів Виконавця;

5.1.5. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;

5.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування;

5.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні лікуючому лікарю для надання Послуг;

5.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку надання Послуг.

5.1.9. Приймати надані Послуги належної якості;

5.1.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

5.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які були надані Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта;

5.1.12. Заповнювати та підписувати інформовані добровільні згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, інші анкети, згоди або заяви, інші документи, встановлені Виконавцем та необхідні останньому для надання Послуг;

5.1.13. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

 

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати;

5.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього – проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.

5.2.3. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами;

5.2.4. Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування;

5.2.5. Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця.

5.2.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань;

5.2.7. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та призвести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг;

5.2.8. При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість;

5.2.9. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги;

5.2.10. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг;

5.2.11. Забезпечити нерозголошення інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта;

5.2.12. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України;

5.2.13. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця;

6.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України;

6.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України;

6.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта;

6.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

7.1. Укладенням (акцептуванням) цього договору Пацієнт надає Виконавцю згоду на обробку персональних даних Пацієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до бази персональних даних Виконавця;

7.2. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення лікування Пацієнта або надання Послуг;

7.3. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків;

 7.4. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є інформацією з обмеженим доступом.

8.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо збереження конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень цього Договору.

 8.3. Сторони погоджуються, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

9.2. Пацієнт відповідає за достовірність всієї наданої ним інформації, в тому числі щодо стану свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

9.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

9.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

9.5. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

9.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

9.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був повідомлений лікуючим лікарем;

9.5.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

9.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

9.6.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;

9.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми;

9.6.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

9.6.4. неповідомлення, невчасного повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез) чи повідомлення завідомо неправдивих або неповних відомостей;

9.6.5. отримання медичної допомоги, що передбачена Планом лікування, в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

9.6.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

9.6.7. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

9.6.8. виникнення алергії або несприйняття організмом Пацієнта медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

9.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

9.7. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).

10.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

10.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

 

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

12.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях за місцем провадження господарської діяльності Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях за місцем провадження господарської діяльності Виконавця, пріоритет має примірник, оприлюднений на веб-сайті Виконавця за адресою: https://garna.clinic/

12.2. У випадку внесення змін до цього Договору Виконавець зобов’язаний повідомити про це Пацієнта не менше ніж за 5 календарних днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця.

12.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

 

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором та/або законодавством України. Щодо кожного конкретного Пацієнта цей Договір діє до повного виконання Плану лікування чи медично обґрунтованої необхідності припинити лікування, а щодо фінансових зобов’язань – до повного їх виконання.

13.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування можуть змінюватися Виконавцем в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших обставин, які впливають на процес надання Послуг.

13.3. Правила внутрішнього розпорядку та діючі тарифи на Послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті Виконавця за адресою: https://garna.clinic/, а також в Куточку споживача Виконавця та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

14. ЗГОДИ

14.1. Пацієнт усвідомлює, що з метою контролю якості обслуговування, його телефонна розмова з працівниками Виконавця може бути записана, та надає на це свою згоду.

14.2.  Пацієнт надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться за місцем провадження господарської діяльності  Виконавця, а також на фото-, аудіо- та відео фіксацію себе (в тому числі під час та після надання Послуг).

   14.3. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що Виконавець має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведеної фото-, аудіо-, відеофіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Виконавця (в тому числі в правоохоронних органах, судових органах, інших державних органах, установах, але не обмежуючись, при зверненні за правовою допомогою до адвокатів).

  14.4. Пацієнт дає повну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (в тому числі розповсюдженням, реалізацією, передачею тощо), знеособленням, блокуванням та знищенням персональних даних Пацієнта в базі персональних даних Виконавця.

 

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОРОЛЬОВА ГАННА ЮРІЇВНА

РНОКПП:3282510301

Дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 19.04.2017; номер запису: 2 069 000 0000 039628

Місце провадження господарської діяльності з медичної практики: 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 7

Телефон: +38 098 823 26 46

https://www.instagram.com/garna.clinic/

https://www.facebook.com/garna.clinic/

Text
bottom of page